Dokončení dvouletého projektu

Projekt Společně to zvládneme jsme realizovali s cílem dosáhnout vyšší kvality vzdělávání v naší škole. Každý účastník absolvoval vzdělávací kurzy v předepsaných oblastech, zvláštní pozornost jsme věnovali oblasti čtenářské gramotnosti (v níž byla před započetím projektu spatřována slabina školy) a oblasti společného vzdělávání, s nímž má naopak naše škola již letité zkušenosti a chtěli jsme se dále rozvíjet a zefektivňovat vlastní práci. Zvláštní postavení měla společná školení pro všechny zapojené pracovníky, kde jsme měli možnost reflektovat vlastní dosavadní práci a díky námětům odborníků ji do budoucna dále zlepšovat. Další zvolené aktivity měly rozvíjet spolupráci pedagogů a umožnit inspiraci jinými vzory (tandemová výuka, sdílení zkušeností). Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči žáků pak měla zprostředkovat nové poznatky o vzdělávání i z jiných oborů lidské činnosti rodičům, zároveň také představit školu jako prostor širšího uplatnění než jenom výuky žáků. V následujících odstavcích zreflektuji jednotlivé oblasti aktivit.

Společná školení: Velmi efektivní způsob přenosu informací a okamžité reflexe, velkým přínosem bylo posilování vztahu v kolektivu zaměstnanců školy. Jako ředitel školy jsem zaznamenal výrazný posun v klimatu naší školy, což považuji vedle odborných poznatků získaných jednotlivými školiteli za významný přínos této aktivity. Skutečnost, že zaměstnanci školy se zájmem opakovaně strávili touto aktivitou dlouhá odpoledne a večery, hovoří za vše.

Individuální DVPP: Zaměstnanci školy využili vzdělávání ve všech předepsaných oblastech včetně kompetencí v cizím jazyce (studium angličtiny). Nabídka kurzů byla dosti různorodá a bohužel také v různé kvalitě. V nemálo případech bylo znát, že vzdělávací společnosti (řádně akreditované!) využívají vědomí existence „šablon“ a nabízejí své služby na prvním místě s cílem vyfakturovat nemalé finanční prostředky. Kvalita programů se diametrálně lišila a v mnoha případech učitelé hodnotili akci jako „ztracený čas“, kdy by bývali prospěli škole více tím, že by nechyběli ve výuce. Na druhou stranu jsme absolvovali školení, která skutečně přinesla skvělou inspiraci a z nichž od té doby učitelé neustále čerpají. Celkově se nepotvrdil předpoklad, že by mnohahodinová vícedenní školení automaticky přinesla lepší ovoce, často byla školení spíše účelově vytvořené „slepence“ jednotlivých kratších školení.

Tandemová výuka a sdílení zkušeností: Aktivity, pro které jsem jako ředitel chtěl získat co největší zájem zaměstnanců, neboť jsem považoval za důležité, aby si učitelé své zkušenosti nenechávali pro sebe a aby se zároveň mohli inspirovat od ostatních. Těchto aktivit jsme celkově realizovali méně, než bych si přál, ale přínos pro zapojené pracovníky byl snad z největších. Možnost konfrontovat svůj styl práce s jinou školou v rámci sdílení zkušeností bylo také obohacující. V dalším projektu „šablon“ máme v úmyslu tyto aktivity ještě dále rozšířit.

Setkávání odborníka s rodiči: Aktivita, která byla pro školu tak trochu krok do neznáma, se podařilo uskutečnit s nečekaným ohlasem. Účastníky (mimo prezenční listinu) byla vždy i skupina zaměstnanců školy, vznikl tak prostor, kde se smazávaly hranice mezi učiteli a rodiči a společně jsme se mohli vzdělávat v zajímavých tématech, která s naší školou nebo společností obecně souvisí. Velmi vypjaté bylo setkání psycholožky a zkušené speciální pedagožky nad tématem společného vzdělávání, neboť velká část účastníků byli rodiče žáků ze tříd s integrovanými žáky. Ukázalo se, že je třeba taková setkání organizovat, kde si obě zúčastněné strany s pomocí odborníka mohou vyjasnit svá stanoviska, vytříbit názory a najít společné cesty řešení. Pro další projektové období jsme rozhodnuti tyto aktivity dále rozvíjet a s jejich pomocí naplňovat strategický cíl školy, stát se otevřenou klíčovou vzdělávací institucí obce i jejího okolí.

Mgr. Pavel Kopecký, ředitel