Informace ke školnímu roku 2020/2021

Informace ke školnímu roku 2020/2021

Informace ke školnímu roku 2020/2021

 

Vážení rodiče,

 

s novým školním rokem vítáme vaše děti zpět ve škole. Jsme rádi, že současná situace s epidemií covid-19 umožňuje opět prezenční výuku v naší škole a doufáme, že to tak bude platit po celý školní rok. Jste jistě přesyceni informacemi o aktuální situaci a zároveň neustálým vývojem vládních opatření.

V souladu s platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tedy upravujeme režim v naší škole následujícím způsobem, tak abychom svým jednáním nepodporovali riziko šíření nákazy a zároveň zajistili co nejhladší průběh kvalitního vyučování.

 

Žáci: 

Při vstupu do budovy školy si neprodleně dezinfikují ruce. Při přesunech mezi učebnami dezinfekci rukou opakují stejně jako před příchodem do jídelny. Pokud je dostupná pro mytí rukou teplá voda, pak je samozřejmě stejně účinné umýt si ruce s použitím mýdla z dávkovače. Dále žáci o přestávkách nevyhledávají blízký kontakt se žáky z jiných tříd.

V případě, že se na žákovi viditelně projevují příznaky infekčního onemocnění, nemůže se zúčastnit vyučování. Odchází od školy rovnou v doprovodu zákonného zástupce, nebo je oddělen na izolaci a zde za dohledu zaměstnance školy čeká, dokud ho zákonný zástupce (nebo jiná pověřená osoba) nepřijde vyzvednout. Žák následně vyhledá praktického lékaře, který určí další postup jeho léčby (a možnosti návratu do školy bez ohrožení ostatních osob). Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

Zákonní zástupci: 

Žádáme vás o minimalizaci vstupu do budovy školy/školní družiny. Vyzvedávání žáků bude probíhat před budovou školy/školní družiny, v mimořádných situacích je možné do budovy vstoupit, avšak jen do prostoru vstupu případně kanceláří, kde  se vám budou věnovat zaměstnanci školy a vyřeší s vámi, s čím jste přišli. Dále vás žádáme o zodpovědné vyhodnocování zdravotního stavu vašich dětí ve smyslu, jak je popsáno výše.

 

Škola: 

Díky funkční rekuperaci (vzduchotechnice) ve všech prostorách školy, která zajišťuje neustálou výměnu vzduchu mezi interiérem a venkovním prostředím, je požadavek na ventilaci nadstandardně splněn. Úklid školy bude zajištěn s důrazem na opakovanou dezinfekci exponovaných předmětů. Dále jsme upravili způsob vydávání obědů v jídelně, kdy žáci vše dostávají na tác připravené od paní kuchařek. Tak jako v minulosti obsazují stoly podle tříd. Při realizaci zájmových kroužků a nepovinných předmětů, kde dojde ke styku žáků různých tříd, budeme v maximální možné míře dbát na dodržení již dříve doporučených rozestupů. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví.

V případě nařízení distanční výuky je nově školským zákonem daná povinnost školy ji poskytovat a povinnost žáka se jí účastnit. Škola je opět připravena v takovém případě potřebným žákům zapůjčit technické vybavení, které usnadní plnohodnotnou účast na výuce v online prostředí. Doporučujeme, abyste pokud možno včas zajistili dostatečné připojení k internetu v místě, kde by se vaše dítě takto vzdělávalo.

 

Přeji všem klidný a úspěšný školní rok!

 

Mgr. Pavel Kopecký