Školní poradenské pracoviště

Mgr.Tomáš Bílek výchovný poradce   
konzultační hodiny: úterý   12:00 – 13:00  informace výchovného poradce
Mgr. Jiří Šíp kariérový poradce  
konzultační hodiny: středa   13:00 – 14:00 informace kariérového poradce
Mgr. Monika Levíčková metodik prevence  
konzultační hodiny: úterý   12:00 – 13:00 informace metodika prevence

 

Školní metodik rizikového chování

Školní metodik rizikového chování je autorem minimálního preventivního programu školy, koordinuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů, metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy koordinuje jejich vzdělávání v této oblasti. Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, kontaktuje odpovídající odborná pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě výskytu sociálně nežádoucích jevů.

Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně nežádoucích jevů, nabídkách programů, metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentuje výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. Vede databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně nežádoucích jevů.

Výchovný poradce

Výchovný poradce pomáhá nastupujícím žákům s adaptací. Podchycuje žáky s poruchami učení, zajišťuje spolupráci s odbornými pracovišti. Pomáhá při řešení osobních problémových situací.

V oblasti kariérního poradenství zprostředkovává studentům informace o možnostech dalšího studia. Pomáhá s výběrem školy, přípravných kurzů a vyplněním přihlášek na SŠ. Sleduje úspěšnost našich studentů v přijímacích řízeních.

Kariérový poradce

Kariérový poradce pomáhá žákům při výběru směru jejich dalších studií a v celkovém nasměrování reálné životní filozofie.

Dokumenty školního poradenského pracoviště:

Minimální preventivní program pro rok 2017 - 2018

Minimální preventivní program pro rok 2016 - 2017