Průběh přijímacího řízení na ZŠ v Milíně

A. Před podáním přihlášek

* žáci navštěvují střední školy u příležitosti Dnů otevřených dveří

* obdrží ve škole Atlasy středních škol, v nichž jsou uvedeny všechny školy Středočeského kraje, u výchovné poradkyně je k dispozici ještě atlas středních škol v Praze

* v rámci kariérového poradenství mohou žádat o pomoc při rozhodování PPP

v Příbrami

* žáci obdrželi kontakt na webové stránky, které se zabývají přijímacím řízením

* výchovná poradkyně je jim k dispozici při konzultačních hodinách

V současné době jsou již rodiči budoucích studentů středních škol zkontrolovány údaje, které budou uvedeny na blanketu přihlášky.

Protože se na přihlášku uvádí prospěch žáka v pololetí ročníku, nemohli jsme dříve přihlášky vyplňovat.

B. Vyplňování přihlášek

Rodiče našich žáků nemusejí shánět tiskopisy a sami je vyplňovat. V měsíci únoru 2018 výchovná poradkyně vypíše termíny, kdy si mohou rodiče se svými dětmi, které odcházejí studovat na střední školu, vyplněnou přihlášku ke studiu vyzvednout ve škole.

Nejpozději týden před termínem návštěvy školy je nutné informovat výchovnou poradkyni o školách a oborech, které si žák zvolil, aby mohla přihlášku připravit.

Rodiče dají nejméně 1 den předem vědět, který z nabízených termínů si zvolí, aby mohla výchovná poradkyně přihlášky vytisknout.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu do 1. 3.

C. Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží rodiče uchazeče o studium při předání přihlášky ke studiu. Své převzetí stvrdí podpisem. Vyplněný Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce dítěte na střední školu, kterou si žák zvolí ke studiu. Žák je přijat teprve na základě odevzdání Zápisového lístku.

D. Uchazeč

Informuje se v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené.

E. Možnost odvolání

Každý uchazeč je oprávněn se proti rozhodnutí odvolat.

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu Hlavního města Prahy).

Mgr. Tomáš Bílek

Výchovný poradce školy