Základní náležitosti přijímacího řízení na střední školy

Základní náležitosti přijímacího řízení na střední školy

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy – termín: do 1. 3.

Je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky v prvním kole

Pokud není uchazeč přijat – může podat další přihlášky v kole druhém

Je stanovena doba od 22. 4. kdy lze nejdříve oznámit rozhodnutí (odeslání rozhodnutí

o  nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů)

Po stanovení pořadí uchazečů se seznam zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup – internet.

Žák je v seznamu uveden pod registračním číslem.

Platí termín pro podání odvolání do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Tyto pokyny jsou platné pro všechny žáky základních škol, kteří chtějí studovat na střední škole – žáky 5. tříd - osmiletá gymnázia

žáky 7. tříd – šestiletá gymnázia

žáky 9. tříd – střední školy zakončené maturitní zkouškou i výučním listem

Po podání přihlášky na střední školu obdrží zákonní zástupci z této školy dopis s informacemi

týkajícími se přijímacích zkoušek (střední školy s maturitní zkouškou), či dalšími jinými pokyny.

Po přijetí žáka na střední školu zákonní zástupci odevzdají na této škole Zápisový lístek Jako potvrzení, že žák na tuto školu nastoupí.

Termín pro podání zápisového lístku

Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Mgr. Tomáš Bílek

Výchovný poradce školy